Ve spolupráci s portálem ART+ připravujeme žebříček J&T Banka Art Index jako nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně.

1933

Markéta Othová
1933

Your Light is My Life

Krištof Kintera
Your Light is My Life

Zbyněk Baladrán

Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950 sestavené na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu. Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, lze však posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Seznam zohledňuje mimo jiné účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi, vydané knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru. Celkem se jedná o osm různých kategorií.

 

J&T Banka Art Index je zamýšlen jako zpráva pro širokou veřejnost. Potenciálním sběratelům a investorům, kteří zvažují nákup současného umění, může pomoci v orientaci na současné výtvarné scéně. Zatímco v zahraničí lze s jistým zjednodušením definovat cosi jako obecný profil perspektivního mladého umělce na základě toho, v jakých galeriích vystavoval a jakých přehlídek se zúčastnil, v našem případě je to s ohledem na problematický stav centrálních muzejních institucí a málo rozvinutou galerijní scénu mnohem obtížnější. J&T Banka Art Index dává začínajícím sběratelům do ruky aspoň nějaké vodítko. Při nákupu uměleckého díla se ale nakonec každý sběratel rozhoduje jen sám za sebe, podle vlastního úsudku a vlastních kritérií. 

Jako každý index je i J&T Banka Art Index zjednodušeným popisem velice komplexní situace. Nelze automaticky klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoké umístění nutně neznamená, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže či kdo se do první stovky vůbec nedostal. Ostatně, kdyby podobný žebříček existoval za první republiky, je pravděpodobné, že například František Kupka by se umístil až někde v jeho druhé polovině, neboť v meziválečném období stál spíše stranou výstavního provozu. Index je třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích. 

Do výsledného bodového součtu se započítávají pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Sledované období se tak průběžně posouvá, do letošního hodnocení byly započítány akce z let 2005 až 2014. Protože index vychází už podruhé, znamená to, že k loňským výsledkům se připočetly akce za uplynulý rok a zároveň se od nich odečetly body za rok 2004. V tom se také J&T Banka Art Index liší od zahraničních uměleckých indexů, které většinou pracují s kumulativním součtem za celou umělcovu kariéru. J&T Banka Art Index je totiž zamýšlen především jako zpráva o aktuálním stavu české výtvarné scény, nikoli jako definitivní hodnocení významu a uměleckých kvalit jednotlivých autorů. 

Je také nutné zmínit, že prodejní ceny, ať již dosahované na aukcích, či účtované při prodeji prostřednictvím galerií, nepatří mezi sledovaná kritéria, a nemají tak žádný vliv na finální pořadí. Úspěšnost umělce na trhu sice může být pro potencionální sběratele a investory důležitou informací, jde však o oblast, pro kterou nejsou k dispozici relevantní údaje. Vstupní data týkající se výstav a dalších výtvarných akcí pochází z internetových databází a z webových stránek samotných umělců a galerií. V některých případech došlo ve srovnání s prvním indexem k bodovým posunům, což je dáno mimo jiné i dohledáním starších výstav, které se v základních výtvarných databázích neobjevují, a jemnější kalibrací v hodnocení jednotlivých akcí. Body totiž nejsou přidělovány mechanicky, ale zohledňuje se charakter akce a relevance pořádající instituce.

Jiří Kovanda